POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

O PSPN

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - STATUT


 

STATUT STOWARZYSZENIA

"Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt"

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt" (zwane dalej "Stowarzyszeniem").

§2

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, z chwilą wpisu do rejestru sądowego.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. O podjęciu działalności gospodarczej jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
 2. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały regionalne, obejmujące zasięgiem  działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną .

§6

 1. Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym w Polsce
 2. Dbałość o wysokie kwalifikacje osób prowadzących zajęcia z niemowlętami i dziećmi w wieku poniemowlęcym w wodzie.
 3. Rozpowszechnianie informacji na temat pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym wśród lekarzy i rodziców.
 4. Propagowanie pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym jako formy aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu.
 5. Usprawnianie poprzez ćwiczenia w wodzie dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu.
 6. Integrowanie, poprzez zajęcia w wodzie, dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.
 7. Podniesienie poziomu usług związanych z pływaniem niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym.
 8. Propagowanie zasad bezpieczeństwa przebywania dzieci nad wodą.
 9. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania.
 10. Upowszechnianie zdrowego trybu życia.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Organizowanie spotkań osób związanych z pływaniem niemowląt i pływaniem dzieci w wieku poniemowlęcym w celu wymiany doświadczeń.
 2. Wydawanie materiałów informacyjnych na temat pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym.
 3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
 4. Uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszenia w spotkaniach, audycjach radiowych i telewizyjnych, a także udzielanie wywiadów w prasie w zakresie tematyki pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym.
 5. Prowadzenie szkoleń dotyczących tematyki pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym.
 6. Wspieranie i organizowanie imprez pływackich dla dzieci i dorosłych.
 7. Prowadzenie zajęć w wodzie mających na celu nauczenie bezpiecznego przebywania w niej.
 8. Organizowanie wypoczynku dla rodzin z niemowlętami i małymi dziećmi.  

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia, posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie, oraz absolwenci wyższych uczelni kierunków wychowania fizycznego lub medycznych.
 2. W przypadku utraty uprawnień określonych w punkcie 1, członek może stać się członkiem wspierającym lub zrezygnować z członkostwa.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec, nie zamieszkujący na  terenie Polski.

§11

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, osoby fizyczne nie posiadające uprawnień wymienionych w § 10, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uznają cele Stowarzyszenia, są zainteresowane rozwojem jego działalności oraz wesprą Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

§12

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby, których zasługi zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności. Decyzje o nadaniu tytułu podejmuje Zarząd. Członek Honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym albo wspierającym.
 2. §13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia
 3. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
 4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.
 5. Wykreślony.
 6. Używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach.

§14

 1. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem praw  wymienionych w § 13 pkt. 1 , 5 i 6.

§15

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

 1. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków.
 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
 5. Regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

§16

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego jest złożenie deklaracji i opłacenie składki członkowskiej. Wnioski o przyjęcie można składać  w czterech  terminach:
  - do 31 marca
  - do 30 czerwca
  - do 30 września
  - do 31 grudniA
  Zarząd jest zobowiązany do rozpatrzenia deklaracji w czasie 30 dni po każdym z wymienionych  wyżej terminów.
 2. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego. W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego wpłacona opłata członkowska ulega zwrotowi w terminie 7 dni od momentu kiedy uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia jest ostateczna.
 3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka służy odwołanie. Odwołanie od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się do Walnego Zebrania Członków  za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku gdy  Zarząd uzna , że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, Zarząd może wydać nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę; od nowej uchwały służy odwołanie . Zarząd rozpoznaje odwołania na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W przypadku nie uwzglęnienie odwołania przez Zarząd, odwołanie jest przekazywane na Walne Zebranie Członków. Uchwała przyjęta przez Walne Zebranie Członków  jest ostateczna.
 4. Wykreślony.
 5. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami stowarzyszenia z dniem wpisania stowarzyszenia do rejestru.

§17

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
  b) w przypadku członków zwyczajnych na skutek utraty uprawnień wymaganych zgodnie z § 10 i rezygnacji członka z dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu jako członek wspierający,
  c) śmierci członka, likwidacji członka wspierającego będącego jednostką organizacyjną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną,
  d) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  e) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  f)   utraty praw publicznych przez członka stowarzyszenia.
 2. Członek może być skreślony z listy z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 2 miesięcy, po terminie jej płatności. Decyzję o skreśleniu członka podejmuje Zarząd, w formie uchwały z podaniem przyczyny skreślenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania.
 3. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli:
  a) nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) działa na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków,
  c) wykorzystuje Członkostwo do celów promowania własnej działalności w sposób nie    uzgodniony z Zarządem,
  d) swym kontrowersyjnym i niewłaściwym zachowaniem naraża na szwank dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w formie uchwały z podaniem przyczyny wykluczenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania.
 5. Do odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio przepis § 16 ust. 3 statutu.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków, w pierwszej kolejności spośród osób kandydujących w ostatnich wyborach do tego organu, które zdobyły największą liczbę głosów. Liczba powołanych w ten sposób członków Zarządu albo Komisji rewizyjnej nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru na początku kadencji.

§20

Wybory Członków Zarządu oraz Komisji rewizyjnej odbywają się jawnie, chyba, że walne zebranie członków uchwaliło głosowanie tajne.

§21

 1.  Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Głosowania są jawne, chyba, że na wniosek członka tego organu uchwalono głosowanie tajne.


Walne zebranie członków

§22

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia. Walne zebranie członków może się wypowiadać we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy:
  a) ustalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie zmian Statutu,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy.
  d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  f)  wybór prezesa Stowarzyszenia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  g) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
  h) uchwalanie regulaminu walnego zebrania członków,
  i) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  k) podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia  jego majątku.

§23

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady otwiera prezes Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu wybrania przewodniczącego walnego zebrania członków.

§24

 1. Zwyczajne Walne zebranie członków odbywa się co cztery lata.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym władze i członków Stowarzyszenia nie później niż na miesiąc przed terminem walnego zebrania członków.

§25

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Wnioskodawcy mają prawo do przedstawienia Zarządowi porządku obrad.

§26

 1. W walnym zebraniu członków biorą udział:
  - z głosem stanowiącym - Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  - z głosem doradczym - Członkowie wspierający, Członkowie honorowi, a także inni goście walnego zebrania członków zaproszeni przez naczelne władze Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli obecnych jest na nim co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§27

 1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100, najbliższe Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o utworzeniu Zebrania Delegatów, które występuje w miejsce Walnego Zebrania Członków. 
 2. Delegaci powoływani są w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych stowarzyszenia zaś     gdy liczba członków przekroczy 250 jeden delegat na 10 członków.
 3. Delegaci powoływani są na trzyletnią kadencję.
 4. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Do Zebrania Delegatów stosuje się przepisy, które obowiązują zgodnie ze statutem Walne Zebranie  Członków.
 6.  Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie mniejsza niż 100, Zebranie Delegatów może ogłosić swoje rozwiązanie. W tym wypadku na jego miejsce występuje ponownie Walne Zebranie Członków.

 

Zarząd
 
§28

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia i w okresie między walnymi zebraniami członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. W celu reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym Prezesa Stowarzyszenia.

§29

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a)  zapewnienie wykonania uchwal walnego zebrania członków,
b)  zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
c)  uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i projektów budżetowych,
d)  składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków,
e)  określanie zakresu uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu,
f)  powoływanie zespołów stałych lub okresowych do wykonywania określonych zadań,
g)  zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia,
h)  zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
i)  opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych władz,
j)  koordynowanie działalności jednostek terenowych;
k)  zawieszanie uchwał Zarządów Oddziału w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych
l)  podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności statutowej,
m) ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania,
 n) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków,
o)  ustalanie zasad opłacania i szczegółowej wysokości składek od członków zwyczajnych oraz składek minimalnych od członków wspierających, a także ustalenie opłaty wpisowej i określanie jej wysokości,
p)  reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz samorządowych i państwowych,
q)  ustalenie sposobu powiadamiania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach,
r)  dokonywanie wykładni statutu Stowarzyszenia,
s)  decydowanie o podjęciu organizowaniu i prowadzenie działalności gospodarczej;
t)  decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności
    Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

 

§30

 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez walne zebranie członków.
 2. Wyboru pierwszego Zarządu i prezesa dokonują założyciele Stowarzyszenia.
 3. Walne zebranie członków wybiera prezesa Stowarzyszenia, który wchodzi w skład Zarządu  i przewodniczy posiedzeniom.
 4. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.
 6. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona nowego prezesa Stowarzyszenia, który pełni tą funkcję do najbliższego walnego zebrania członków.
 7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez walne zebranie członków.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i zwoływane są w trybie wynikającym z regulaminu Zarządu.

 

Komisja rewizyjna

§31

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  a)  przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
  b)  ocena działalności Stowarzyszenia,
  c)  żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie jego działalności,
  e)  określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, występowanie do Walnego zebrania członków z wnioskami o uchylenie niezgodnych z prawem lub statutem uchwał Zarządu
  f)  składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie członków. Walne zebranie członków wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w jej skład i kieruje jej pracami.
 2. Wyboru pierwszej Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego dokonują założyciele Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego, który pełni tą funkcję do najbliższego walnego zebrania członków.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku zgodnie z regulaminem Komisji przez nią uchwalonym. Regulamin komisji rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie członków.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§33

 

 1. Komisja rewizyjna będąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym nie podlega organom zarządzającym  w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie organu kontroli
  a)  Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b)  Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

 

§34

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe oraz zgromadzone środki pieniężne.
 2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z
  a)  składek członkowskich,
  b)  darowizn i zapisów oraz spadków,
  c)  przychodów z działalności statutowej,
  d)  przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu wymaganych zezwoleń stosownych władz,
  e)  przychodów z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez
 3. Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.

§35

Wysokość składki członkowskiej i terminy jej wpłaty ustala Zarząd, jednakże jej wysokość w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy rozporządzeniem Rady Ministrów.

§36

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa Stowarzyszenia lub wiceprezesa.
 2. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez osoby upoważnione przez Zarząd na piśmie.
 3. Zarząd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
 4. Osoba ipoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może zaciągać zobowiązań, w których sama jest stroną.

§37

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Nabywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§38

 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej.
 2. Wynagrodzenia w odniesieniu do owej działalności nie mogą być wyższe od tych jakie wynikają z kalkulacji odpowiednich kosztów tej działalności.
 3. Wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej nie mogą przekraczać 1,5 -krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§39

Na wniosek grupy 15 osób, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, Zarząd (określany dalej jako Zarząd Główny), w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Terenowy Stowarzyszenia (Oddział).

§40

 1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku i powinna zawierać określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności, oraz listę osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych jego władz.
 2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
  a)  Zaprzestania działalności faktycznej przez Oddział lub zmniejszenia w okresie całego roku stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału.
  b)  Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
  c)  Stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub innymi przepisami o stowarzyszeniach.

§41

 

 1. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną.
 2. Z wnioskiem o zarejestrowanie oddziału celem uzyskania osobowości prawnej, występuje do właściwego sądu rejestrowego, Zarząd Główny.
 3. Warunkiem wystąpienia przez Oddział o uzyskanie osobowości prawnej jest:
  a)  Zrzeszanie przynajmniej 20 członków.
  b)  Prowadzenie aktywniej działalności od co najmniej 1 roku.
  c)  Samowystarczalność finansowa.
  d)  Stwierdzenie w wyniku kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, iż dotychczasowa działalność merytoryczna, finansowa i organizacyjna Oddziału jest prawidłowa.
 4. Zarząd Główny, w uchwale o nadaniu Oddziałowi osobowości prawnej, może przekazać część swoich uprawnień Zarządowi Oddziału.

§42

Władzami Oddziału są:

 1. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. 2. Zarząd Oddziału.
 3. 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§43

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§44

 

Do władz oddziału mają odpowiednie zastosowanie przepisy Statutu dotyczące władz stowarzyszenia.

§45

Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia stanowi zebranie wszystkich członków Oddziału Stowarzyszenia. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

 

a)  Uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Oddziału Stowarzyszenia.
b)  Wybór lub uzupełnienie składu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
c)  Podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnianych osób wykonujących prace na rzecz Oddziału Stowarzyszenia.
d)  Podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Oddziału Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
e)  Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału.
f)   Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Oddziału Stowarzyszenia.

§46

Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:

a)  Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
b)  Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.
c)  Prowadzenie działalności statutowej w ramach wyznaczonych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
d)  Reprezentowanie oddziału Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
e)  Dysponowanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
f)  Sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału.

§47

Do kompetencji j Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 

a)  Sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Oddziału z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków oraz Statutem.
b)  Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału.
c)  Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Oddziału.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§48

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał dotyczących wprowadzania zmian w Statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia, jeśli obecnych jest co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§49

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację. Funkcje członków komisji likwidacyjnej mogą pełnić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, walne zebranie członków wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań.