POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Kursy doszkalające


 

INFORMACJE O KURSIE DOSZKALAJĄCYM Z ZAKRESU NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT I DZIECI W WIEKU PONIEMOWLĘCYM
2019-02-10

INFORMACJE O KURSIE DOSZKALAJĄCYM Z ZAKRESU NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT I DZIECI W WIEKU PONIEMOWLĘCYM

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie doszkalającym Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt z zakresu zajęć z pływania dla dzieci od 3 miesięcy do 4 roku życia z rodzicami w wodzie.

 

Cele i zadania kursu:

Przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego planowania, programowania, prowadzenia i organizacji zajęć z zakresu prowadzenia zajęć z pływania z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym oraz przekazane słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji tego programu.

 

Łącząc doświadczenia z różnych ośrodków w Polsce, jak również opierając się na wiadomościach zdobytych przez prowadzących na zagranicznych szkoleniach, pragniemy przekazać uczestnikom jak najszerszą wiedzę dotyczącą oswajania z wodą oraz nauczania prawidłowych nawyków ruchowych w wodzie małych dzieci.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć w wodzie, które nie posiadają doświadczenia w pracy na pływalni z niemowlętami i dziećmi w wieku poniemowlęcym.  Osoby, które ukończą szkolenie, otrzymują certyfikat PSPN. W kursie mogą uczestniczyć również osoby nieposiadające powyższych uprawnień, w takiej sytuacji otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego uzyskanie ww. uprawnień otrzymują certyfikat PSPN. By wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem PSPN. 

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs doszkalający PSPN
jest przesłanie na adres pspn@pspn.org formularza zgłoszeniowego:

 

Formularz zgłoszeniowy » 
 

 

Po zakwalifikowaniu na kurs uczestnik podpisuje oświadczenie, że posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu, a także że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim.

 

Formy zaliczenia:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny polegający na samodzielnym przeprowadzeniu lekcji/części lekcji w wodzie z dziećmi według przygotowanego przez siebie konspektu.

 

Czas trwania i miejsce:

Kurs doszkalający organizowany przez PSPN odbywa się  od piątku do niedzieli. Kurs planowany jest  w listopadzie 2023 .

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń.
Noclegi uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. Koszt kursu 1690 zł .

 

Szkolenie obejmuje:

  • wykłady teoretyczne
  • hospitacje zajęć
  • zajęcia z I pomocy
  • ćwiczenia praktyczne w wodzie z lalkami

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

 

Prowadzący kurs:

  • mgr inż. Iwona Turant, mgr Magdalena Dąbrowska, mgr Jadwiga Haj-Gębala, Dr Wioletta Szczepaniak, mgr Marcin Matysiak, 

 


Informacje na temat kursu:  jjgebala@poczta.onet.pl   pspn@pspn.org